Építési hitel

Az építési hitel kamattámogatás esetén

Amennyiben bármely okból nem lehetséges az Ön számára a támogatott hitel abban az esetben a piaci kamatozású építési hitel konstrukciónkat ajánljuk.

Az építési hitel főbb kondíciói:

Az építési hitel finanszírozási szintje: maximum az ingatlan érték 80%-a vagy pótfedezet esetén akár 100%is lehet

Az építési hitel kamatai: Forint alapon 6,6 %-tól elérhetőek

Az  építési hitel elérhető hitelösszegei: 3 - 100 millió között.

Az építési hitel futamideje: 3-30 évig elérhető

Az építési hitel jövedelem igénye: minimum a várható törlesztő részlet 150%-a

A hitelkalkulátor használatával kiszámolhatja az elérhető törlesztő részleteket.

Minden pénzintézettel kapcsolatban állunk hosszú évek óta ezért ismerjük az elérhető legkedvezőbb építési hitel konstrukciókat, kamatokat, akciókat. Az ügyintézés díjmentes az Ön számára.

 

A szocpol igénylés feltételei 2013

A támogatott lakáscél meghatározása

A vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető

2010. január 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb tervezett energetikai minősítésű új lakás építéséhez, illetve·
2010. január 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához.

A támogatás mértéke és igénylésének tárgyi feltételei


Az igénybe vehető lakásépítési támogatás összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek és a lakás hasznos alapterületétől:

Lakás hasznos alap-területe     2 eltartott gyermek esetén     Lakás hasznos alap-területe     3 eltartott gyermek esetén     Lakás hasznos alap-területe     4 vagy több eltartott gyermek esetén
60-75m2                       800 000 Ft                              70 - 85m2                                 1 200 000 Ft                           80 - 95m2                                1 600 000 Ft
75,01- 90 m2                    1 000 000 Ft                         85,01-100m2                                 1 500 000 Ft                   95,01 - 110 m2                                2 000 000 Ft
90,01 –160 m2                    1 300 000 Ft                       100,01-160m2                                  2 000 000 Ft                 110,01 - 160 m2                               2 500 000 Ft

A táblázatban található támogatás összege:
-  „A” (energiatakarékos) energiaosztályú lakás vásárlása esetén: 1,1 szorzószámmal,
- „A+”(fokozottan energiatakarékos) energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,2 szorzószámmal,
- alacsony energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,3 szorzószám alkalmazásával kerül megállapításra.
A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket(eket), aki(k) után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (106/1988. (XII. 26.) MT rendelet és 12/2001. Korm. rendelet) alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek.
Lakásépítési támogatás a később született gyermek után is igényelhető – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül – mely gyermekenként 400 ezer Ft.
Építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség, vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot.
A lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

A támogatás igénylésének személyi feltételei:

A lakásépítési támogatást igényelheti
devizabelföldi természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő gyermekek után, illetve,
a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett lakásépítési támogatás),
a lakásépítési támogatást igényelhet a korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő, az igénylés időpontjában fel nem mondott kölcsöntartozás csökkentésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.


Nem magyar állampolgárokon kívül a támogatást igényelheti


az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,·
a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy
menekült vagy oltalmazott, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkezik.
Fontos feltétel, hogy a nem magyar állampolgár igénylő a lakásépítési támogatás igénybevételéhez köteles:
menekült vagy oltalmazott igénylő kivételével a származási országának ingatlan nyilvántartásért felelős országos hatáskörű szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtag(ok)nak származási országában lakástulajdona nincs, valamint·
büntetőjogi felelőssége mellett írásban nyilatkozni arról, hogy az állami támogatással építeni kívánt lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni.
Megelőlegezett lakásépítési támogatás esetén az igénylőnek kérelmeznie kell a Kincstár igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szervétől annak igazolását, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (106/1988. (XII. 26.) MT rendelet és a 12/2011. Korm. rendelet) alapján az igénylő lakásépítési/vásárlási kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik. Ezt a Kincstár igénylő lakóhely szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolás hitelintézet részére történő bemutatásával kell igazolni.

A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha


az igénylőnek a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve az is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van- és
szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. Továbbá,
az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy lízingbe vett lakása, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nem lehet, kivéve
akinek, saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett,
a tulajdonában lévő lakás lebontását az építésügyi hatáság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik.
Az igénylő a hitelcélként megjelölt ingatlanban legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik/rendelkezni fog. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Támogatott személyek kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdonjogot.
Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 685. &.b.) pontja szerinti hozzátartozói,
ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély,
Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy – lakás vásárlása esetén – a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlájára teljesíti.
vállalja, hogy a lakásépítési támogatással érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában építés esetén használatbavételi engedély megadását követő, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 10. év lejártáig haszonélvezet alapítására nem kerül sor, és vállalja, hogy a lakásépítési támogatással érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni.

Lakásépítési támogatás folyósítása

új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a lakásépítési támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély kiadását követően történik a folyósítás.
Új lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követően, egy összegben történhet.

A támogatás folyósításának általános feltételei


A támogatási szerződés banki szerződésbe történő foglalása.
Az ingatlan-nyilvántartásban a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése,
A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a lakásépítési támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta.
A hitelintézet új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok feltételeinek teljesítését.
Új lakás vásárlása esetén legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlák bemutatása.
Új lakás építése esetén legkésőbb az utolsó részfolyósításig a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, mely bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-val csökkenthető. Új lakás építése esetén használatbavételi engedélyt megszerzését követően be kell mutatni a tényleges energetikai minősítését.
Ha az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a lakásépítési támogatáson felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a lakásépítési támogatást és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a lakásépítési támogatást nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt.

 

Építési hitel, Építési hitel kalkulátor 2013, Építési hitel feltételei, Szocpol, Szocpol feltételei 2013